دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

 ارتقاء سلامت خانواده با بهبود شاخص هایی مثل مرگ و میر کودکان، مادران وارتقاء وضعیت سلامت برای افرادخانواده نه تنها به عنوان شاخص های بهداشتی یک کشوراهمیت دارد بلکه بعنوان معیار توسعه نیز در نظر گرفته می شود بنابراین عملکردبسیاری از نهادهای مرتبط با رفاه اجتماعی و اقتصادی در این زمینه تاثیرگذار است .

 بیش از 50 درصد خدمات جاری مراکز ارایه دهنده خدمات در بخش دولتی (مراکزبهداشت شهرستانها) به نوعی به فعالیتهای این گروه باز می گردد. توجه و دقت کافی بهآنچه در سطوح مرکزی ومحیطی ارائه خدمات – از سیاستگزاری گرفته تا اجرای دقیقدستورالعمل های فنی – می گذرد وپیدا کردن نقاط قوت ، ضعف فرصت ها و محدودیت ها وازهمه مهمتر پیش بینی آینده باتوجه به تغییرات سریع محیط – جریان دارد رمز موفقیتهدایت مجموعه ارائه دهنده خدمات است.

 معرفی وظایف واحد :

 •  ترویج تغذیه با شیر مادر
 •  بهبود رشد و تغذیه کودکان زیر 8 سال و مادرباردار و شیرده
 •  آهن یاری دختران دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان
 •  پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ریز مغذی ها( IDD )
 •  حمایت تغذیه­ای کودکان زیر 6 سال در برنامه حمایتی مشارکتی
 •  حمایت کودکان زیر 6 سال در برنامه تغذیه یک وعده غذای گرم در روستا مهدها
 •  مراقبت از کودک سالم زیر 8 سال
 •  مراقبت از کودک بیمار زیر 5 سال
 •  بررسی علل وعوامل مرگ کودکان زیر 5 سال وبرنامه ریزی درجهت کاهش آ(داخل وخارج بیمارستانی)
 •  مشاوره قبل از بارداری ، مراقبت از مادران باردار در دوران بارداری و پس اززایمان
 •  بررسی علل وعوامل مشکلات مادران در دوران بارداری تا60 روز پس از زایمان وبرنامهریزی در جهت کاهش آن
 •  مشاوره تنظیم خانواده ، ارائه وسایل پیشگیری از بارداری و مراقبت از زنان واجد شرایط تنظیم خانواده ؛ مشاوره سلامت باروری برای زنان دارای شرایط باروری بر اسا س دستورالعملها
 •  مراقبت از میانسالان ، تشخیص زودرس سرطانهای شایع زنان
 •  آموزش شیوه زندگی سالم به سالمندان بالای 60سال
 •  بازدید از بیمارستانهای دوستدار کودک و بخشهای مامایی وزایمان کلیهبیمارستانهای تابعه
 •  بازدید ازکلیه مراکز وپایگاههای تابعه
 •  پیگیری مهاجرت مادر باردار به داخل یا خارج از شهرستان تابعه

شرح وظایف کارشناسان بهداشت خانواده:

وظایف کلی واحد:

 • تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود
 • بررسی شکایات کارکنان بهداشت خانواده و ارباب رجوع
 • پیگیری رفع کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی
 • برنامه ریزی پایش واحدهای بهداشتی تحت پوشش
 • پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه ها در سطح شهرستان
 • جمع آوری ، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه
 • انعکاس فعالیتها ، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به معاونت بهداشتی
 • هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی ( واحدهای مختلف شبکه بهداشت و درمان مانند: بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی )
 • هماهنگی و همکاری با سایر سازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزیستی ، کمیته امداد ، بسیج ، شهرداری و 000 ) درجهت پیشبرد اهداف برنامه های حمایتی- مشارکتی کودکان و  سلامت سالمندان
 • ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه ها
 • هماهنگی درخصوص تهیه ، چاپ و تکثیر و توزیع جزوات ، کتابچه و پمفلت های آموزشی و فرمهای مورد نیاز در زمینه ارتقاء آگاهی پرسنل
 • تهیه،تکثیر و توزیع جزوات آموزشی در زمینه ارتقاء جامعه هدف برنامه های در حال اجرا
 • همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت برگزاری مناسبتهای بهداشتی مانند هفته جهانی بهداشت ؛ روز جهانی کودک ، هفته سالمند ،هفته جمعیت ، هفته سلامت مردان و هفته سلامت زنان
 • مشارکت و آموزش نیروهای بدواستخدام
 • برگزاری کارگاههای آموزشی جهت ارتقای آگاهی و عملکرد پرسنل بهداشتی شاغل در واحدهای بهداشتی
 • برگزاری آزمونهای دوره ای جهت سنجش اطلاعات پرسنل بهداشتی
 • برآورد صحیح و نظارت بر درخواستهای دارویی واحدهای بهداشتی مکملهای مورد نیاز برنامه کودکان، مادران و تنظیم خانواده و شیرمصنوعی

شرح وظایف کارشناس برنامه مادران:

 • بررسی شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران و تجزیه و تحلیل
 • تشکیل کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد هر 6ماه و بررسی و تحلیل شاخصها و ارسال نقطه نظرات مربوطه به معاونت بهداشتی
 • بررسی و پیگیری امور مربوط به مرگ مادران باردار
 • نظارت و ارزشیابی بازدید برنامه مادران درمراکز شهری و روستایی
 • تهیه عملکرد سه ماهه برنامه مادران و ارسال به معاونت بهداشتی
 • آموزش برنامه مادران باردار به کارشناسان – کاردانان
 • نظارت و بررسی بر عملکرد ماما روستا و مامای محلی

شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت باروری :

 • نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات در برنامه سلامت باروری براساس بخشنامه های کشوری درمراکز شهری و روستایی و مراکز خصوصی و کارخانجات
 • جمع آوری و جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار موجودی مصرفی داروهای بهداشتی مراکز محیطی و خصوصی مرکز بهداشت
 • بررسی و برآورد داروهای پیشگیری از بارداری و تجهیزات هر 6 ماه یکبار جهت شهرستان ( با توجه به مصرفی) و تحویل از انبار دارویی معاونت بهداشتی
 • بررسی مصرفی ماهیانه مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای شهری و خصوصی و مراکز روستایی و ارسال داروهای پیشگیری از بارداری هر 3 ماه یکبار
 •  بررسی نحوه مصرف داروهای پیشگیری در مراکز شهری و روستایی با توجه به دفتردارویی و دفتر تنظیم خانواده و پرسش از مراجعین
 • برآورد نیاز دفتر و فرمهای تنظیم خانواده جهت واحدهای بهداشتی درمانی و بخش خصوصی
 • عضو کمیته توبکتومی شهرستان
 • اجرای برنامه های آموزشی دستور العمل نحوه مصرف وسایل پیشگیری از بارداری جهت کلیه کارکنان بهداشت خانواده – بهورزان – پزشکان خانواده و مامای خانواده و  بخش خصوصی در طول سال
 • بررسی اطلاعات و استخراج شاخص های مرتبط با برنامه سلامت باروری و ارسال پس خوراند به مراکز شهری و روستایی
 • بررسی مشکلات موجود مربوط به برنامه سلامت باروری در واحدهای محیطی و پیگیری و ... تا رفع آن
 • تدوین و پیشنهاد و طرحهای تحقیقاتی با توجه به مشکلات موجود در سطح واحدهای محیطی مرکز بهداشت شهرستان
 • تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها هر 3 ماه یکبار

شرح وظیفه کارشناس کودکان:

 • تجزیه و تحلیل شاخصهای مرتبط با برنامه کودکان در سطح شهرستان
 • تشکیل کمیته کودک سالم و مانا جهت بررسی مشکلات و رفع آنها در اجرای این دو برنامه
 • انجام پایش های برنامه های کودک سالم و مانا از مراکز تحت پوشش بر اساس چک لیستهای استاندارد
 • انجام بازدید از بیمارستانها در برنامه مرگ کودک 59-1 ماهه
 • تهیه و توزیع مطالب و تراکت های آموزشی در رابطه با برنامه و انجام مداخلات در برنامه ها برای افزایش شاخص ها
 • تشکیل کمیته بررسی مرگ و میرکودکان در سطح شهرستان و ارائه نتیجه به معاونت بهداشتی دانشگاه
 • ارائه راهکارهای لازم درخصوص کاهش مرگ و میر کودکان در سطح شهرستان
 • جمع آوری اطلاعات آماری کودک سالم و مانا و انجام آنالیز و ارائه آمارها به معاون بهداشتی دانشگاه 
 • برگزاری کارگاههای آموزشی شیر مادر و مانا در کلاسهای آموزش کودکان در شهرستان
 • جمع بندی اطلاعات و داده های آماری و وارد کردن آنها در نرم افزار نظام مدیریت سلامت کودکان (CHS)
 • جمع بندی اطلاعات و داده های آماری مربوط به مرگ کودکان 59-1 ماهه و وارد کردن آنها در نرم افزار نظام مراقبت مرگ کودک کودکان(CSO)

شرح وظیفه کارشناس برنامه تغذیه و شیرمادر:

 • بهبود تغذیه در سطح جامعه و خصوصا گروههای آسیب پذیر
 • کلیه امور مربوط به بهبود تغذیه جامعه در سطح شهرستان
 •  اجرای برنامه های آموزشی نظارت برای ارائه خدمات در مراکز مشاوره و مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت از عمده وظایف آن است و ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه
 • افزایش دسترسی خانوارها به سبد غذایی مطلوب؛
 • پیشگیری و کنترل کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن در سطح جامعه؛
 • پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید در سطح جامعه؛
 • بهبود تغذیه و رشد کودکان زیر شش سال؛
 • بهبود تغذیه گروههای آسیب پذیر (زنان باردار – شیرده – نوجوانان – سالمندان
 • اجرای طرحهای ملی و کشوری مانند برنامه آهن یاری دختران دانش آموز راهنمایی و دبیرستان؛
 • پایش ید نمک مصرفی خانوارها و پایش ید ادرار دانش آموزان ابتدایی؛
 • پایش و پیگیری و ارجاع کودکان دچار تاخیر رشد؛
 • تجویز قطره مولتی ویتامین یا قطره ویتامین A+D جهت کودکان و قرص مولتی ویتامین جهت زنان باردار.
 • مشاوره تغذیه ای  کودکان دچار اختلال رشد ارجاعی از سطح مراکز و خانه های بهداشت؛
 • مشاوره تغذیه ای با  زنان باردار نیازمند مشاوره تخصصی تغذیه؛
 • جمع آوری و بررسی و تحلیل آمار و عملکرد برنامه ها
 •  بررسی عملکرد و ارزشیابی نیروها  و برگزاری کارگاه های آموزشی
 • آموزش های تغذیه ای برون بخشی در سایر سازمانها و ادارات
 • ترویج تغذیه با شیرمادر
 • تهیه و توزیع و نظارت بر توزیع شیرمصنوعی و کالابرگ آن
 • تشکیل کمیته شیرمادر و کمیته IDD
 • ارزیابی بیمارستانهای دوستدار کودک

 شرح وظیفه کارشناس برنامه میانسالان:

 • شناسایی جمعیت هدف برنامه میانسالان
 • آموزش به مربیان رابطین در جهت انتقال آموزشها به رابطین بهداشتی و جامعه
 • آموزش در زمینه پاپ اسمیر و سرطان پستان
 • افزایش پوشش پاپ اسمیر و آموزش به زنان جامعه هدف(زنان 65-20 ساله همسردار حداقل یک بار ازدواج کرده)
 • افزایش آگاهی جامعه نسبت به انجام Self breast exam)) یا خودآزمایی پستان برای گروه هدف 20 سال به بالا
 • افزایش پوشش معاینات پستان در زنان جامعه هدف (زنان 30 سال به بالا )
 • آموزش و برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل در زمینه پاپ اسمیر، سرطان پستان
 • انجام پایش از واحدهای تابعه و تکمیل چک لیست های بررسی آگاهی و عملکرد پرسنل و جامعه و ارسال پس خوراند به آنها
 • برنامه ریزی جهت مهارت آموزی ماماهای شاغل در مراکز در زمینه پاپ اسمیر و معاینات پستان 
 • اجرای برنامه سلامت بانوان ایران 59-30 ساله (سبا)


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 229 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر