دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • فرآیندهای گردش کار
 • آیین نامه ها و دستور العمل ها
 • رسانه های آموزشی
 • مراکز ارائه خدمات
 • خدمات الکترونیکیدستورالعمل كشور ي " شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي "
1000 روز طلایی؛ مهر مادر، شیر مادر
اندیکاسیون های توبکتومیشیر مدرسه


دسترسی سریع کارکنان

بنرهای آموزشی و اطلاع رسانی

دسترسی سریع به بیرون

معرفی واحد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

معرفی واحد

مهمترین سرمایه در هر خانواده فرزندان آن ودر هر جامعه‌ای نیروی انسانی آ‌ن جامعه است .کشور ایران یکی از جوانترین جوامع معاصر است به نحویکه قریب5/42درصدجمعیت کشورراگروه سنی25-6سال تشکیل میدهد.اکثر کودکان ،نوجوانان وجوانان24-6سال کشور درحال تحصیل وکار ودرمعرض مخاطرات جسمی وروانی واجتماعی ویژه

این سنین میباشندکه تقویت رفتارهای سلامتی ازاین مخاطرات جلوگیری خواهد نمود. لذا آموزش و بهداشت دو موضوع مهم پیش روی برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور خواهد بود.نیروی انسانی به سلامت آموزش علوم و فنون و همراه آن اخلاق حمیده‌‌ی انسانی و صفات بشر دوستانه نیاز دارد و مدرسه ارزنده‌ترین واحد اجتماعی سازمان یافته برای تأمین این نیاز می‌باشد . مدرسه نهادی است که در آن یک سوم جمعیت کشور در زمان معین

برای آموزش وپرورش گردهم می‌آیند. بنابراین برای توسعه‌ی بهداشت دانش آموزان،کارکنان مدرسه ،خانواده‌ها و بالاخره جامعه، مدرسه جایگاه فوق العاده‌ای است. زیرافرصت‌های دستیابی به دستاوردهای مهم بهداشت و آموزش را با سرمایه‌گذاری اندک درآموزش و منابع بهداشتی فراهم می‌کند. مدرسه در هر جامعه یک نهاد بنیادی است که علاوه بر امکان توسعه بهداشت دانش‌آموزان توسعه بهداشت تمامی جامعه را به وجود می‌آوردکودکان و نوجوانان آینده سازان کشور هستند بدین سبب سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان تضمین کننده سلامت حال و آینده جامعه است. دانش آموزان قشر آسیب پذیر جامعه بوده که ارائه خدمات جهت آنها در جوامع مختلف متفاوت می باشد. اما اساساً برای همه دانش آموزان مدارس صرفنظر از اختلافات نژاد، آب و هوا و منطقه جغرافیایی، مسائل همسان و نقطه نظرات مشترکی وجود دارد به طوری که در اکثر کشورهای جهان مراقبت های بهداشتی دانش آموزان وآموزش آنها ازمهمترین مسائل ویژه بهداشتی می باشد.

 واحد سلامت نو جوانان ،جوانان ومدارس یکی از واحدهای تابعه مرکز بهداشت است که هدف تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت نوجوانان، جوانان و دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی (مدارس) را بر عهده دارد فعالیت های این واحد به دلایل زیر حائز اهمیت است:

 •  بخش عظیمی ازجمعیت کشورراتشکیل می دهد.
 •  به دلیل کامل نشدن مهارتها وشرایط سنی،آسیب پذیرودرمعرض ابتلابه بیماریهای عفونی خطرناک هستند.
 •  پایه گذاری رفتارهای بهداشتی در این سنین صورت می گیرد بااین کار می توان گام بزرگی در پیشگیری از بیماریها در سنین بالاترهزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می کند برداشت .
 • از مهمترین گروههای در معرض خطر حوادث،سوانح ونیز خشونت هستند.
 • دانش آموزان چون درسن فراگیری هستند قادرندآموزشهای بهداشتی را به خوبی بیاموزند بکار گیرند وبه خانواده واجتماع انتقال دهند، با توجه به این نکات
 • برنامه بهداشت مدارس از جایگاه و اهمیت ویژه ای در ارتقای سطح سلامت دانش آموزان جامعه برخوردار است .

 کارشناسان واحد سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس به منظور تحقق رسالت اصلی این واحدکه همان تامین،حفظ وارتقاءسلامت جسمانی و روانی دانش آموزان است ، برنامه های مختلفی را از قبیل آموزش بهداشت به گروه هدف، مراقبتهای بهداشتی از قبیل (غربالگری، معاینات پزشکی، واکسیناسیون، پدیکولوزیس) ، برنامه های بهداشت باروری وبلوغ، سلامت محیط مدارس و بوفه‌ها، تغذیه مدارس و برنامه‌های مشارکتی برون بخش (و حوادث در مدارس) راسالانه به اجرا در می‌آورد و برای موفقیت در امور مذکور با سازمانها و اداراتی مانند: آموزش و پرورش ، واحد پیشگیری از بیماریها، بهداشت خانواده، بهداشت دهان و دندان، بهداشت محیط و حرفه ای، آموزش بهداشت، گسترش شبکه، امور دارویی و آمار در تعامل و همکاری تنگاتنگ است.

 تعریف بهداشت مدارس

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت ، بهداشت مدارس عبارتست ازمجموعه اقداماتی که به منظور تشخیص تامین وارتقاء سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی ومعنوی دانش آموز ان و آندسته از کارکنانی که به نحوی درارتباط بادانش آموزان قراردارند به اجرا درمیآید . منظوراز دانش آموز ، کلیه افرادی است که درمقاطع وپایه های تحصیلی مختلف ازپیش دبستانی تا پیش دانشگاهی درآموزشگاههای کشوربه تحصیل اشتغال دارند .

 هدف کلی :

هدف کلی بهداشت مدارس عبارتست ازتشخیص ، تامین وارتقاء سلامت جسمی ، روانی واجتماعی ومعنوی دانش آموزان وکارکنان مدارس

 اهداف اختصاصی :

بهداشت مدارس ضمن فعالیت برای تحقق اهداف بهداشت عمومی ، برای دستیابی به اهداف اختصاصی زیر تلاش می کند :

 • ارتقاء سطح آگاهی ، نگرش و رفتارهای بهداشتی دانش آموزان
 •  ارتقاء سطح آگاهی ، نگرش وعملکرد بهداشتی کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان
 •  ایجاد میل به سلامت درکودکان ونوجوانان دانش آموز
 • آموزش ، تمرین مهارت های سالم زیستن به نحوی که طبیعت ثانوی آن ها شود .
 • بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس

راهبردهای اساسی برای تحقق اهداف بهداشت مدارس

 طراحی نظام کارآمد و اثربخش برمبنای نیازهای دانش آموزان ، مدارس وجامعه

 • *ساماندهی هماهنگی بین بخشی در زمینه برنامه های بهداشت مدارس
 • *توسعه وبهبود کمی وکیفی ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی گروه های هدف بهداشت مدارس
 •  ساماندهی نظام اطلاعات بهداشت مدارس
 • ساماندهی جلب مشارکت سازمانهای دولتی وغیردولتی ومردم درارائه خدمات بهداشت مدارس
 •  بهبود کیفی آموزش بهداشت به دانش آموزان ، والدین و کارکنان مدارس
 • تامین دسترسی دانش آموزان وکارکنان مدارس به خدمات بهداشت مدارس
 •  افزایش توانمندی کارکنان در زمینه ارائه خدمات بهداشت مدارس
 •  ساماندهی تربیت ، جذب ، توزیع وتقویت نیروی انسانی ومنابع مالی مورد نیازبهداشت مدارس
 •  ساماندهی نظام پایش وارزشیابی بهداشت مدارس

 اصول کلی خدمات بهداشت مدارس

برنامه ها و فعالیت های بهداشت مدارس را درچهارمحورکلی آموزش بهداشت درمدرسه ، مراقبت بهداشتی درمانی دانش آموزان ، تدارک و نظارت برایمنی وبهداشت محیط مدرسه ، نظارت برتغذیه دانش آموزان درمدرسه مطرح و مورد مطالعه قرارداد عناوین کلی برنامه های بهداشت مدارس به شرح زیرمی باشد .

 الف - آموزش بهداشت مدارس

آموزش بهداشت به دانش آموزان ، کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان ازطریق برنامه های درون مدرسه

آموزش بهداشت به دانش آموزان ، کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان ازطریق برنامه های خارج ازمدرسه

 ب - مراقبت بهداشتی ودرمانی دانش آموزان

برای هرگونه اقدام جهت ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به دانش آموز باید تعاریف عملی روشنی ازدانش آموز نیازمند به مراقبت های بهداشتی ودرمانی داشته باشیم وبرای انجام این امر نیازمند شاخص های سلامت دانش آموز و معیارهای مداخله هستیم بنابراین ارائه خدمات بهداشتی درمانی درقالب فعالیت های زیرقابل اجرا می باشد :

 •  ارزیابی سلامت دانش آموز هنگام ورود به پایه اول ابتدایی وتشکیل وثبت شناسنامه بهداشتی اوبه منظور مداخله به هنگام برای رفع مشکل
 • انجام معاینات دوره ای براساس دستورالعمل اجرای شناسنامه سلامت دانش آموز به منظورمراقبت بهداشتی
 •  معاینات متناوب بهداشتی با هدف بیماریابی ، ارجاع ودرمان
 •  مراقبت ازدانش آموزان نیازمند مراقبت های ویژه مثل مبتلایان به بیماریهای مزمن
 •  مراقبتهای فوری درصورت نیازبه کمک های اولیه مثل حوادث ، زخم ها وبیماریهای ناگهانی
 •  ثبت وگزارش وپیگیری موارد ارجاع شده ومرجوعی ازمراکزبهداشتی درمانی

 ج – تدارک ،نظارت برایمنی وبهداشت محیط مدرسه

 برای تامین ، نگهداری واستفاده ازمحیط فیزیکی مناسب خدمات زیرمورد تاکید می باشد :

 •  رعایت استانداردهای لازم برای محیط فیزیکی وتاسیسات وتجهیزات بهداشتی مدرسه
 •  اعمال مدیریت و نظارت برنگهداری مناسب از امکانات بهداشتی محیط مدرسه
 •  اعمال مدیریت ونظارت براستفاده مناسب از امکانات بهداشتی موجود

 د – نظارت برتغذیه دانش آموزان

بهبود تغذیه کودکان درسنین مدرسه مستلزم مجموعه فعالیت های هماهنگ وبرنامه ریزی شده است بهداشت مدارس در پناه آموزش های صحیح به دانش آموزان ، والدین و کارکنان مدارس می تواند دو اقدام اساسی زیررا دربهبود تغذیه سنین مدرسه انجام دهد

 •  اول نظارت برنحوه عرضه وتوزیع مواد غذایی به دانش آموزان درداخل واطراف مدرسه
 •    دوم عرضه مواد غذایی مغذی وسالم برای ایجاد عادات غذایی مناسب در دانش آموزانکد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 1147 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر