دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

معرفی معاونت درمان شبکه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

CV ﻓﺮم

اطلاعات شخصی

نام نام خانوادگی : نادر احمدی

  سن :

وضعیت تاهل : متاهل

آدرس پست ا لکترونیک:

parsi46@gmail.com 

نوع استخدام :   رسمی

سابقه کار :        20       سال

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEمیزان آشنایی به زبان انگلیسی :   کم      متوسط       زیاد                آخرین نمره زبان در آزمون آیلتس:                          General band score : 6

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEمیزان آشنایی به زبان های دیگر:   کم      متوسط       زیاد                

ﺳﻮ                                                               ابق تحصیلی:(بر اساس زمانبندی ازآخرین تاریخ ذکر شود)

ﻧﺎم مدرک تحصیلی : 

ﺳﺎل اذ مدرک :

 • MPH (دوره عالی بهداشت عمومی)

1387

 • MD (پزشکی عمومی )

1375

                                                             سوابق  کار پزشکی و بالینی: (براساس زمانبندی از آخرین تاریخ ذﻛﺮﺷﻮد(  

پزشک بیمارستان امام سجاد شهریار از    389/02/051

سوابق  کار اجرائی:(براساس زمانبندی از آخرین تاریخ ذﻛﺮﺷﻮد(

 1. معاون درمان شبکه بهداشت و درمان شهریار از 24/12/95  
 2. پزشک اورژانس بیمارستان امام سجاد  شهریار از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 89
 3. دبیر کارگروه تخصصی مدیریت استراتژیک سال   88
 4. عضو کمیته راﻫﺒﺮدی راه اﻧﺪازی و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺳﺎزی وتحول داﻧﺸﮕﺎه  سال   88
 5. ﻣﺸﺎور مدیر کل دفتر سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد وزارت متبوع 88-78
 6. ﻣﻌﺎون فنی معاونت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻳﺮان      83-88
 7. رییس مرکز بهداشت شهرستان رباط کریم 81-83
 8. ریس  گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری ها ی معاونت بهداشتی دانشگاه ایران 81-79
 9. کارشناس مسئول اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت متبوع    78-79
 10. دبیر کمیته علمی اعتقادی ستاد گسترش و تعمیق اسلام وزارت متبوع  79-78
 11. معاون درمان و دارو شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ساوجبلاغ     77-78
 12. رییس اداره نظارت بردرمان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کرج   77-76

ﺳﻮابق تحقیقاتی:(بر اساس زمانبندی ازآخرین تاریخ ذکر شود)

Research and publications :

 • " clinical, laboratory and radiological findings in pulmonary &Extra pulmonary TB That them treated with direct observed short course(DOTS) in the health centres dependent on IRAN University of Medical sciences in 2000 " presented in:

The 15th National Congress of Tuberculosis Oct 25-27 2001 shiraz – IRAN

 • "Evaluation on knowledge and attitude about AIDS in street IV drug abuser in west part of Tehran city in 2002", accepted in:

The Second International Conference on Substance Abuse & HIV in INDIA hope 2002

 • KAP  study  between  private  physicians  in  RobatKarim  city  about  DOTS  strategies  in  spring 2003"

presented in:

The 17th National Congress of Tuberculosis 14-16 Oct 2003 Isfehan – IRAN.

"Evaluation of factors affecting personnel satisfaction in Robatkarim Health center 2003", published in:

Quarterly journal of Noandish, Tehran Welfare Organization summer.No5.2005, Tehran, Iran.

 • Evaluation of diabetes type װ prevalence in rural areas of west portion of Tehran centeral state in 2005

Poster presented in :

The 3rd National congress on Prevention and control of Non Communicable Disease Imam Khomeini hospital Tehran, Iran 25-27 Nov 2006

 • Evaluation on knowledge of secondary schools students about precautionary measures before, after and at the moment of an earthquake in Robat Karim City in Tehran province in 2005-2006 poster presented in :

The15th World Congress on Disaster and Emergency Medicine (WCDEM 2007), Netherlands Date: May 13-16, 2007

 • Evaluation on accidents and catastrophes rate In Tehran province in 2004-2005 Poster presented in :

The 16th International conference on safe community Tehran 2007

 • Translated interim guidelines for avian influenza case management publication of the world health organizatio regional south –east Asia September 2007
 • Efficacy of a participatory intervention to remove the soda bread from traditional bread processing in a city in 2009

Published in:

Iran occupational health journal volume 6 issue 1, spring 2009

                                                          تشویق نامه و گواهینامه:(بر اساس زمانبندی ازآخرین تاریخ ذکر شود)
 • تشویق نامه از مقام محترم وزارت جناب آقای دکتر فرهادی
 • تشویق نامه از معاون محترم سلامت وزارت متبوع
 • تشویق نامه از مقام محترم وزارت جناب آقای دکتر لنکرانی
 • تشویق نامه ریاست محترم دانشگاه جناب آﻗﺎی دﻛﺘﺮﺣﺴﻨﻲ
 • گواهینامه دوره آموزش توجیهی مدیریت پایه
 • گواهینامه  دوره آﻣﻮزش مدیریت پایه سطح (1)
 • ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره آﻣﻮزش مدیریت میانی سطح (1)
 • گواهینامه آشنایی با مباحث مرتبط با تحول در نظام اداری
 • گواهینامه آشنایی با قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه
 • گواهی خلاقیت و حل مسئله
 • گواهینامه مدیریت و رفتار سازمانی در سازمان های عمومی
 • گواهینامه مبانی نظری اندیشه های دینی امام خمینی (ره)
 • گواهینامه ICDL
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ  PCM  (Project Cycle Management from ILO in Tabriz NPMC Center
طرح و پیشنهاد ارائه شده در جهت ارتقاء کیفیت سیستم (در صورتی که قبلا اجرا شده  تاریخ و محل ذکر شود)
ارتقاء فرایند گزارش موارد صفر فلج شل حاد در منطقه دانشگاه  علوم پزشکی ایران در سال 1381 که به تایید دفتر بهبود مستمر کیفیت وزارت متبوع نیز رسید.

دفعات مشاهده: 84 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر