دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرآیندهای گردش کار
  • آیین نامه ها و دستور العمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • خدمات الکترونیکیدستورالعمل كشور ي " شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي "
1000 روز طلایی؛ مهر مادر، شیر مادر
اندیکاسیون های توبکتومیشیر مدرسه


دسترسی سریع کارکنان

بنرهای آموزشی و اطلاع رسانی

دسترسی سریع به بیرون

بایگانی بخش بهداشت حرفه ای

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 10 | تعداد کل بازدید های مطالب: 13,241 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ -

معرفی پرسنل

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ -

شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ -

راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

فلوچارت ها

./files/shahriar/files/%D9%81%D9%84%D9%88%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D8%A7.pdf

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

فرم حوادث

./files/shahriar/files/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB.pdf

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

ماده 5 قانون مدیریت پسماند

./files/shahriar/files/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_5_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF.pdf

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

دستورالعمل تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

./files/shahriar/files/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA.pdf

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

./files/shahriar/files/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1.pdf

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

آیین نامه حمل دستی بار

./files/shahriar/files/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%85%D9%84__%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B1.pdf

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار

./files/shahriar/files/1%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87__%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.docx