شبکه بهداشت و درمان شهریار- آرشیو اخبار
چهارمین کنگره تخصصی و واولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۳ | 

AWT IMAGEچهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان ومدیریت منابع و تجهیزات 

./files/shahriar/files/Poster-Hospital_Build_۹۶.jpg

./files/shahriar/files/Congress_۹۶_Mehvarha.pdf

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهریار:
http://iums.ac.ir/find.php?item=54.30054.54651.fa
برگشت به اصل مطلب