شبکه بهداشت و درمان شهریار- امور دارویی
داروخانه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۹ | 
داروخانه های مراکز بهداشت و درمان شهریار:
الف)داروخانه های طرف قرارداد روستایی:

۱.داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت سهرابعلی بخشی
 ۲. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت فردوسیه
۳. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت دینارآباد
۴. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت رزکان
۵. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت دهشادبالا
۶. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت وحیدیه
۷. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت باباسلمان
۸. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شاهدشهر

ب) داروخانه های شهری

۱. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت فاز۳
۲. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت صباشهر
۳. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت ویره


ج) داروخانه های خصوصی مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت:

۱. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲
 ۲. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت سعیدآباد
۳. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت دهمویز
 ۴. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت اصیل آباد
 ۵. داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت امیریه

 
د) داروخانه های خصوصی طرف قرارداد با بیمه روستایی:

۱.داروخانه بیمارستان امام سجاد(ع)
  ۲.داروخانه دکتر بال افکن(شبانه روزی)
 ۳.داروخانه دکتر امیر شریفی
 ۴.داروخانه دکتر پرندیس فربد(دینارآباد)
۵.داروخانه دکتر حریری-دکتر میرنظامی(دهمویز)
 ۶.داروخانه دکتر زند
 ۷. داروخانه دکتر فضیلت نژاد(امیریه)
 ۸.داروخانه دکتر وثوقی نیا(اصیل آباد)
 ۹. داروخانه دکتر صفایی
 ۱۰.داروخانه شایان حکیم(شاهدشهر)

 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهریار:
http://iums.ac.ir/find.php?item=54.31540.63208.fa
برگشت به اصل مطلب