دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرآیندهای گردش کار
  • آیین نامه ها و دستور العمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • خدمات الکترونیکیدستورالعمل كشور ي " شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي "
1000 روز طلایی؛ مهر مادر، شیر مادر
اندیکاسیون های توبکتومیشیر مدرسه


فهرست افرادآقای دکتر محمد هادی ناصح
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار


آقای دکتر محمد رضا قدیری


آقای دکتر علی عرب بهجت
سرپرست واحد طرح و گسترش شبکه

آقای مهندس اسماعیل باقری
سرپرست بهداشت حرفه ای

خانم مهناز آقاربی
سرپرست واحد آموزش و ارتقاء سلامت

خانم افسانه فیضی
سرپرست واحد تغذیه،بهداشت و تنظیم خانواده

خانم اکرم اسماعیل زاده
سرپرست واحد سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس

خانم سحر حسن دوست
سرپرست واحد مبارزه با بیماری ها

آقای مهندس مهدی دولتیان
سرپرست واحد بهداشت محیط

خانم حمیده حمیدپور
سرپرست واحد دهان و دندان

خانم دکتر مهسا حسنی
سرپرست واحد دارویی

خانم حمیده حمیدپور
سرپرست واحد آزمایشگاه


آقای فردین یوسفی
سرپرست اورژانس


آقای دکتر امیر سخاوتیآقای دکتر امیر سخاوتیآقای محمدرضا خاکپور
رئیس امور اداری


آقای قاسم خاوری
رئیس امور مالی