شبکه بهداشت و درمان شهریار

اهم شرح وظایف واحد رسیدگی به شکایات 

  • ثبت شکایات (حضوری،تلفنی و مکاتبه ای و ...)
  • پذیرش شاکیان در مراجعات حضوری
  • مستندسازی سوابق ، مدارک ،اقدامات و...
  • ارزیابی اولیه شکایت ، تعیین حوزه مرتبط و ارجاع شکایت  به حوزه مربوطه
  • پیگیری پسخوراند نتیجه شکایت
  • اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در خصوص شکایت به شاکی
  • اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در خصوص شکایت به مدیر مجموعه
  • جمع بندی و آنالیز اطلاعات و شاخص های مربوطه و ارائه به مدیر مجموعه
  • انعکاس نتایج اقدامات انجام شده به دانشگاه متبوع و سازمانهای نظارتی (فرمانداری و ...)
Template settings