شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف واحد آموزش سلامت

1. اجرای برنامه نیازسنجی سلامت جامعه و مداخلات مبتنی بر آن

2. آموزش و توانمند سازی جامعه  با اجرای برنامه ملی آموزش همگانی سلامت

3.اجرای برنامه ملی خودمراقبتی بر اساس رویکرد های زیر :

  • برنامه داوطلب سلامت (رابط سلامت محله )
  • برنامه گروه های خودیار
  • خودمراقبتی سازمانی
  • خودمراقبتی اجتماعی
  • برنامه جذب و آموزش سفیران طلاب و دانشجو

4. مدیریت طراحی ، ارزیابی رسانه های آموزشی

5. نظارت و ارزیابی عملکرد برنامه ها در سطوح محیطی

6. تشکیل کمیته تحقیقات در سیستم سلامت و اجرای فعالیت های مرتبط با آن

7. برنامه ریزی و هدایت کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی

8. اجرای  بسیج های آموزشی و اطلاع رسانی 

Template settings