شبکه بهداشت و درمان شهریار

 

شرح وظایف واحد روابط عمومی

 1. ایجاد ارتباط با شهروندان و جامعه هدف با استفاده از بسترهای موجود (سایت اطلاع رسانی شبکه، سایت های خبری؛ گروه های مجازی دارای مجوزهای قانونی و ..
 2. اطلاع رسانی درخصوص اهداف؛ سیاست ها؛ برنامه ها و  گزارش اهم اقدامات و فعالیت های انجام شده به شهروندان و گروه های هدف
 3. ارتباط پویا و دوسویه با رسانه های جمعی به عنوان یکی از روش های ارتباط با مردم
 4. استفاده از ظرفیت صدا و سیما برای ارتباط با شهروندان
 5. استفاده از ظرفیت فضای مجازی طبق قوانین و دستورالعمل های مربوطه جهت آموزش و اطلاع رسانی
 6. رصد و  نظارت بر اطلاعات و اخبار منتشر شده در حوزه سلامت و تهیه و انعکاس جوابیه در صورت نیاز
 7. مدیریت سایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان و به روز رسانی اطلاعات و انعکاس اخبار فعالیتها و دستاوردها
 8. تهیه تقویم مناسبت های بهداشتی و هماهنگی و همکاری با واحد متولی مناسبت برای اجرای برنامه های مربوطه  
 9. تهیه تقویم مناسبت های ملی و مذهبی و برنامه ریزی و همکاری برای بزرگداشت مناسبت ها در طول ساال و اجرای برنامه های مذهبی و فضاسازی محیطی و ...)
 10. طراحی و تولید رسانه های آموزشی ( پوستر؛ بنر؛ تراکت) بر اساس محتوای تأیید شده
 11. طراحی و تولید رسانه های مذهبی و ملی جهت انتشار در سایت و گروه های اطلاع رسانی و و یا چاپ در صورت نیاز
 12. همکاری در برگزاری نمایشگاه ها؛  همایش و کنفرانس ها و جلسات و کمیته ها
 13. افکار سنجی و بررسی و تحلیل میزان رضایت ارباب رجوع داخلی و خارجی با جمع بندی و تحلیل موارد نارضاتی و شکایات؛ نظرسنجی های دوره ای و  تحیل و بررسی نظرات دریافتی و جمع بندی هرگونه گزاش دریافتی (از طریق ایمیل؛ سایت شبکه؛ مکاتبه؛ ارجاع از سایر ادارات و سازمان ها و ....)
 14. جمع بندی  و مستندسازی گزارش عملکرد دوره ای شبکه ( سالانه؛ فصلی و ....)  
 15. اطلاع رسانی درخصوص برنامه های ملاقات عمومی مدیر شبکه و معاونین با شهروندان و مراجعین و جمع بندی گزارش فصلی و سالیانه
 16. مستندسازی و تهیه تصویر و در صورت نیاز ویدئو از رویدهایی مانند همایش ها؛ جلسات و کمیته ها
 17. ایجاد آرشیو مستند و قابل دسترس از تصاویر و ویدئو های مربوطه
 18. مدیریت فضاهای آموزشی ( سالن جلسات و همایش)
 19. اجرای دستورالعمل « طرح تکریم ارباب رجوع»  با موضوع اطلاع رسانی شرح وظایف؛ متصدیان انجام کار، ساعت ارائه خدمت و....
 20. اجرای دستوالعمل « سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی» با اجرای کمیته های فصلی و پیگیری و اجرای مصوبات مربوطه

 

Template settings