شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف واحد بهداشت دهان و دندان 

 1. تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان با توجه به سیاستها ،استراتژیهای کلی
 2. تعیین واعمال ضابطه ای برای توزیع منابع ( نیروی انسانی، وسایل و مواد .... )
 3. برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی درمانی با اولویت گروه هدف
 4. برآورد و تامین منابع و امکانات مورد نیاز اجرای طرحهای واحد بهداشت مدارس و دهان و دندان
 5. هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی با سازمانهای مرتبط در راستای اجرای برنامه ها
 6. نظارت براجرای ضوابط، استاندارد ها و دستورالعمل ها
 7. نظارت وپایش کلیه واحدهای دندانپزشکی در مراکز بهداشتی و درمانی
 8. نظارت و ارزشیابی نیروهای شاغل در واحدهای تحت پوشش
 9. هماهنگی و نظارت برسرویس و تعمیر یونیتهای دندانپزشکی
 10. جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیت ها و گزارش به معاونت بهداشتی
 11. برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت درخصوص رعایت اصول استریلیزاسیون وکنترل عفونت درمراکز تحت پوشش
 12. برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت براجرای طرح"سنجش سلامت دهان ودندان کودکان پایه اول دبستان"
 13. برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت براجرای طرح کشوری"پیشگیری از پوسیدگی دندانی دانش آموزان مقطع ابتدایی از طریق وارنیش فلوراید تراپی"
Template settings