شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف رئیس امور اداری

 1. بررسی، بازنگری و ابلاغ آئین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهای اداری
 2. برنامه ریزی در جهت ارتقاء استاندارهای  اداری و  توسعه و گسترش خدمات
 3. مشارکت و نظارت بر نحوه  توزیع منابع انسانی در ستاد و واحدهای ارائه خدمت
 4.  تامین و به روز رسانی منابع انسانی مورد نیاز بر اساس استاندارهای مربوطه
 5. نظارت بر رعایت قوانین مربوط به حضور فیزیکی پرسنل در محل کار (کنترل ساعت ورود و خروج و رعایت کلیه مقررات مربوط به استفاده از مرخصی)
 6. رسیدگی به شکایات کارکنان و مراجعین در حوزه مربوط به امور اداری
 7. ارزشیابی مستمر کارکنان ذیربط
 8. تدوین برنامه استراتژی و برنامه عملیاتی
 9. پشتیبانی برای اجرای برنامه های  پایش و نظارت
 10. مشارکت در برگزاری سمینارها، کارگاهها و برنامه های آموزشی
 11. تهیه بانک اطلاعاتی رایانه ای از امور پرسنلی و امور اداری و به روز نگهداشتن آن
Template settings