شبکه بهداشت و درمان شهریار

 

شرح وظایف واحد امور ساختمانی

  1. بازدید و نظارت بر  روند اجرای پروژه های عمرانی و تعمیراتی
  2. نظارت بر قراردادهای عمرانی و تعمیراتی با هماهنگی دفتر فنی دانشگاه
  3. انجام وظایف محوله درخصوص آغاز بکار یا تحویل موقت پروژه ها
  4. هماهنگی با شهرداری های شوراهای اسلامی در خصوص انتخاب زمین جهت ساخت مراکز بهداشتی و درمانی
  5. هماهنگی مستمر با واحد گسترش شبکه درخصوص واحدهای بهداشتی درمانی محقق نشده
  6. تهیه شناسنامه ملکی برای واحدهای تحت پوشش و تهیه لیست مشکلات ساختمانی و اولویت بندی نیازهای حوزه عمرانی
  7. تهیه و اعلام مستمر گزارش پروژه های های عمرانی در حال اجرا

 

Template settings