شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف امور مالی

 1. راهنمایی و کنترل واحدهای تحت پوشش در امر درآمد
 2. دریافت چک های اختصاصی  از سایر موسسات و بانک ها
 3. تحویل و تحول اموال مربوطه
 4. تحویل قبض به سایر واحدهای تحت پوشش
 5. راهنمایی افراد جهت احکام حقوقی و سایر پرداخت ها
 6. صدور گواهی حقوقی جهت افراد متقاضی
 7.  تحویل اسناد  بیمه ای به سایر موسسات طرف قرارداد
 8. تحویل چک به فرد ذینفع در مقابل اخذ رسید و مهر موسسه مربوطه
 9. تسویه حساب بدهکاران
 10. راهنمایی افراد جهت افتتاح حساب در بانکها
 11. تحویل فرم های موسسات بیمه گری جهت اخذ دفترچه های درمانی
 12. ارسال لیست ها و چک های کسورات به سازمانهای ذیربط و بانکها

 

Template settings