شبکه بهداشت و درمان شهریار

 1. شرح وظایف واحد تدارکات

 2. خرید درخواستهای شبکه 
 3. نظارت و کنترل بر وضعیت کیفی کالا ،اجناس و لوازم خریداری شده
 4. انجام هماهنگی های اعتباری جهت درخواست های خرید با امور مالی
 5. نظارت بر امورات مربوط به شغل و راهنمایی به کارکنان تحت سرپرستی
 6. پیگیریهای لازم جهت تحویل تنخواه به منظور خرید لوازم
 7. کنترل بر کالاهای خریداری شده و تحویل کالاها به انبار دار
 8. نظارت بر ثبت کالاهای خریداری شده تا تحویل آن به انبار
 9. نظارت بر قیمت خریداری شده کالاها تا منافع سازمان در آنها لحاظ گردد
 10. تعیین و شناسایی منابع خرید در تمامی کالاها
 11.  
Template settings