شبکه بهداشت و درمان شهریار

 

شرح وظایف واحد حراست 

 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و دستورالعمل های  اداری
 • کنترل و بررسی ورود و خروج پرسنل ستاد و مراکز تابعه
 • نظارت و بررسی ورود و خروج کالا
 • تشکیل پرونده حراستی پرسنل رسمی،پیمانی،قراردادی ،طرحی
 • بررسی اصول حفاظت فیزیکی و حفاظت الکترونیکی ستاد و مراکز تابعه
 • آموزش رعایت اصول ایمنی و ضوابط اداری به پرسنل جدید الورود
 • دریافت و ثبت نامه ها و گزارش های محرمانه
 • تفکیک و ارجاع نامه ها،گزارشات و سایر مکاتبات محرمانه
 • کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های طرف قرارداد
 • نگهداری و بایگانی اوراق،نامه ها و گزارشات و سایر اسناد مربوطه در محل مخصوص
 • صدور کارت شناسایی پرسنل
Template settings