شبکه بهداشت و درمان شهریار

  1. تامین نیروی انسانی مورد نیاز امور خدماتی در ستاد و مراکز تابعه  
  2. برآورد، پیگیری و تامین لوازم و اقلام مصرفی مورد نیاز امور خدمــاتی ستاد معاونت
  3. تقسیم وظایف و تعیین برنامه کاری پرسنل خدماتی
  4. نظارت بر حسن انجام امور خدماتی و سنجش عملکرد پرسنل مربوطه
  5. تلاش در جهت برقراری امنیت و ایمنی محیط کار
  6. مشارکت در حسن برگزاری مراسم، جلسات و همایشها
Template settings