شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف دبیرخانه

  1. اسکن مکاتبات؛ درخواست های وارده
  2. ثبت مکاتبات و درخواست ها در سیستم مکاتبات اداری
  3. ارجاع مکاتبات ثبت شده به کارتابل مدیریت شبکه یا معاونت مربوطه
  4. ثبت نهایی و خاتمه گردش کار مکاتبات
  5. چاپ نامه ها (صرفاً در موارد مربوط به ارسال فیزیکی مکاتبات)
  6.  ثبت نامه های ارسالی در رفاتر مربوطه
  7. ارسال نامه ها به عنواین مورد نظر ( دانشگاه؛ سایر ادارت؛ اشخاص و .....)
Template settings