شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف مسئول دفتر

  1. دریافت نامه ها ، اوراق ، پرونده ها وسایرمکاتبات رسیده
  2. نگهداری و بایگانی اوراق ، نامه ها و گزارشات و سایراسناد مربوطه درمحل های مخصوص
  3. تنظیم لیست متقاضیان ملاقات و تعیین زمان ملاقات
  4. ابلاغ دستورات صادره از مدیریت مربوطه به اشخاص و واحد های تابعه برحسب خط مشی تعیین شده و درصورت لزوم پیگیری آنها
  5. آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها وجلسات و سمینارها  برای اطلاع و مطالعه قبلی مدیریت
  6. تنظیم اوقات جلسات و کمیته هایی که در دفتر مدیریت تشکیــل می شود و اطلاع رسانی به اعضای جلسه یا کمیته
  7. پاسخگویی به تلفن ها ، مراجعین و درصورت لزوم  فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آن بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیراست .
  8. تهیه و نگارش  پیش نویس برخی از نامه ها و گزارشات
Template settings