شبکه بهداشت و درمان شهریار
شرح وظایف معاونت بهداشتی
  • تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت جهت دستیابی به اهداف سازمان
  • تنظیم برنامه های پایش و ارزیابی برنامه های تنظیم شده در فواصل زمانی مشخص
  • تأمین نیروی انسانی کارآمد ، تجهیزات و سایر منابع لازم درجهت انجام صحیح فرآیندها 
  • برنامه ریزی وایجاد  هماهنگی در خصوص اجرای برنامه های معاونت بهداشتی دانشگاه 
  • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های تامین کننده سلامت در سطح شهرستان 
  • رسیدگی به شکایات واصله نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در واحدهای تحت سرپرستی
Template settings