شبکه بهداشت و درمان شهریار

 

شرح وظایف کارشناسان واحد بهبود تغذیه جامعه

 1. ارزیابی وضعیت امنیت غذایی در منطقه تحت پوشش و تهیه گزارشات مستمر و مقطعی جهت ارائه به شورای/کمیته سلامت و امنیت غذاییشهرستان و دفتر بهبود تغذیه جامعه و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات و مصوبات شورای/کمیته سلامت و امنیت غذاییشهرستان
 2. تعیین وضعیت موجود امنیت غذا و تغذیه با ارزیابی برنامه های بهبود تغذیه شهرستان(جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارها)، شناسایی مشکلات تغذیه ای و اولویت بندی و طراحی برنامه های مداخله ای بر اساس اولویت ها
 3. مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی بهبود تغذیه و امنیت غذایی (بر اساس اهداف سند ملی تغذیه و امنیت غذایی) شهرستانبا همکاری ذی نفعان برنامه، تشکیل کارگروه بین بخشی تغذیه و امنیت غذاییو همکاری تخصصی با سایر کارشناسان امور بهبود تغذیهشهرستاندر سایر بخش ها در اجرای برنامه ها و ایجاد هماهنگی های درون بخشی در حوزه برنامه های بهبود تغذیه
 4. تدوین برنامه جامع پایش و ارزشیابی ونظارت و پایش اجرای برنامه های بهبود تغذیه جامعه در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان
 5. طراحی فرآیند های اجرایی به منظور انجام برنامه های ابلاغی ملی بهبود تغذیه، مشارکت در سازماندهی نیروی انسانی مرتبط با برنامه های تحت اقدام به منظور ارائه خدمات در سطوح ستادی و محیطی
 6. استقرار نظامها و برنامه های بهبود تغذیه برای گروه های هدف (مادران باردار و شیرده، کودکان، نوجوانان، میانسالان، سالمندان و دانش آموزان)
 7. شناسایی سازمانهای غیردولتی به ویژه سازمانها و انجمن های خیریه و سایر بخش های توسعه و جلب مشارکت انان جهت همکاری در اجرای برنامه های حمایت تغذیه ایاز گروه های آسیب پذیر
 8. ساماندهی برنامه های بهبود تغذیه در مراکز جمعی (پادگان ها، رستوران ها، کارخانه ها و ....)
 9. همکاری با ستاد حوادث غیرمترقبه به منظور ارزیابی امنیت غذایی منطقه ، طراحی برخی مداخلات مناسب بهداشتی ـ تغذیه ای، پایش و ارزشیابی از اجرای مداخلاتو نظارت بر توزیع سبدهای غذایی
 10. تبادل توافقنامه ها و پروتکلهای همکاری درون بخشی، بین بخشی و یا بین المللی به منظور استاندارد نمودن کمک های غذاییدر بسته های ارائه شده
 11. مشارکت در نیازسنجی،برنامه ریزی و برگزاری برنامه های آموزشیو بازآموزی در زمینه تغذیه برای کارکنان بین بخشی، پرسنل بهداشتی و کارشناسان تغذیه حوزه ستادی و اجرائی سطح دوم نظام سلامت
 12. مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی به جامعه در زمینه تغذیه سالمو جلب همکاری سایر ارگان ها در اجرای برنامه های بهبود تغذیه (صدا و سیما، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و ...)
 13. مشارکت در تعیین اولویت های پژوهشی در راستای سیاستهای ابلاغی، ستادی و مشکلات منطقه ای مرتبط با بهبود تغذیه و مشارکت در طراحی پژوهشهای کاربردی و طرحهای تحقیقاتی و انجام آنها در قالب طرح های HSR
 14. استفاده از فن آوری اطلاعات و تسریع درانجام امور از طریق ایجاد سامانه های الکترونیکی

 

 

Template settings