شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف واحد نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی

 1. پاسخ استعلام سازمان صنعت ،معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی در مرحله تاسیس کارخانه
 2. بررسی و اعلام نظر در خصوص صدور پروانه های تأسیس، بهره برداری و ساخت کارخانه ها و کارگاه های تولیدی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
 3. صدور ، تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی ساخت استفاده از ظرفیت خالی]
 4. بررسی اسناد و مدارک صدور و تمدید پروانه های ساخت واحدهای تولیدی
 5. پیگیری دستورالعمل ها و ضوابط اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردهای خوراکی و آشامیدنی شامل طرح عملیاتی  کاهش نمک ، قند ، روغن  و تراریختگی و ...
 6. بازرسی از واحدهای تولیدی در مراحل مختلف تولید و ارائه نظرات کارشناسی در جهت اصلاح موارد بهداشتی و کیفیت تولیدات
 7. ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در راستای حل معضلات مرتبط با بهداشت و ایمنی مواد غذایی.
 8. بازرسی و جلوگیری از فعالیت متخلفین خصوص فرآورد ههای خوراکی و آشامیدنی
 9. بررسی، کنترل و نظارت و بهبود شرایط تولید فرآورد ههای خوراکی و آشامیدنی و نمونه های اخذشده و جلوگیری از عرضه مواد غیرقابل مصرف
 10. تهیه و تنظیم پرونده های تخلفات واحدهای تولیدی جهت طرح در کمیسیون و ارائه به مراجع قضایی
 11. همکاری با مراجع قضایی و انتظامی در برخورد با تخلفات احتمالی در تولید و قاچاق فرآورد ههای خوراکی و آشامیدنی
 12.  تکمیل کاربرگ ارزیابی برنامه‌های پیشنیازی (PRPs ) و درجه بندی واحد‌های تولید مواد غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بر اساس آن
 13. نمونه برداری و  بررسی باقیمانده سموم و آفات کشاورزی جهت ارسال نتایج به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآرده‌های غذایی و آشامیدنی  به منظور سیاست گزاری کلان کشوری
 14. تکمیل کاربرگ ارزیابی برنامه‌های پیشنیازی (PRPs ) و درجه بندی واحد‌های تولید مواد غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بر اساس آن
 15. بررسی محصولات تراریخته و درج عبارت تراریخته بر روی محصولات مشمول
 16. بررسی فرمولاسیون و تایید سه برگی محصولات درخواستی جهت تولید

 

Template settings