شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

1.مشارکت در برنامه ریزی و تنظیم ضوابط ، مقررات و دستورالعمل ها وبرنامه های تفصیلی و اجرایی سالانه بیماری های واگیر و غیر واگیر  با هماهنگی مسئولین  ذی ربط در قالب سیاست های کشوری و منقطه ای.

2. تهیه نقشه جغرافیایی شهرستان و تهیه پراکندگی بیماریها روی نقشه جهت شناخت صحیح  منطقه و بیماری های شایع هر منطقه  به منظور طراحی و اجرای مداخلات به موقع

3. آشنائی کامل با دستورالعمل های کشوری بیماریهای واگیر و غیر واگیر جهت اجرای صحیح ،دقیق وکامل برنامه ها

4. انجام مطالعات لازم در خصوص شناسایی بیماری های شایع شهرستان و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه های اجرائی و اقدامات مداخله ایی به هنگام

5. استخراج و تعیین شاخص های بهداشتی بیماری های واگیر و غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط

6. تعین درصد موفقیت برنامه ها با تعین عوامل موثر در پیشرفت و عدم پیشرفت

7. برنامه ریزی لازم جهت جلب همکاری درون سازمانی و برون سازمانی به منظور کنترل بیماریها و عوامل خطر مرتبط

8. تهیه مطالب آموزشی در مورد بیماریهای واگیر و غیر واگیر جهت توزیع در بین جمعیت های هدف هر بیماری

9. برگزاری برنامه های آموزشی بطور مداوم به منظور حفظ و ارتقا سطح کیفی خدمات ، برای گروه های هدف از جمله پرسنل جدید الورود و نیز دوره های باز آموزی برای کلیه پرسنل  شاغل  در تمام سطوح ارائه خدمات

10. تدوین برنامه منظم پایش از تمام مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش شهرستان و تهیه و ارسال پسخوراند پایش جهت پیگیری های لازم و رفع نواقص موجود

11. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی متناسب با هر بیماری، منطبق بر دستور العمل های ابلاغی و اجرای دقیق برنامه  -پایش دوره ای و مداخلات و تهیه اطلاعات آماری و ارسال به معاونت محترم بهداشت دانشگاه

12. نظارت و پیگیری تجهیز مراکزخدمات جامع سلامت و بیمارستان های تحت  پوشش شهرستان به ملزومات واحد پیشگیری و مبارزه بابیمار ی ها(ملزومات نمونه گیری بیماری های واگیر – واکسن-ملزومات زنجیره سرما-فرم ها)

13. تهیه برنامه کشیک ماهانه واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها به منظور گزارش گیری و گزارش دهی بیماری های مشمول گزارش فوری از مطب ها –بیمارستان ها، کلینیک های درمانی و آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان 

14. تدوین  برنامه کشیک واحد پیشگیری و درمان بیماری هاری جهت خدمت رسانی  شبانه روزی به مراجعین مورد حیوان گزیدگی

15. تهیه نمودار های میزان پوشش خدمات واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها از جمله پوشش ایمن سازی – پوشش غربالگری ها ی نوزادان وشاخص های بیماریابی از جمله بیماری های سل- ایدز-فلج شل حاد – سرخک و سرخجه و ...

16. بررسی و جمع بندی آمار مراکز خدمات جامع سلامت و واحد های تابعه و ارسال آمار ماهانه بصورت تفکیکی هر برنامه به معاون محترم بهداشت دانشگاه

17. بررسی درخواست های مرتبط با ملزومات فنی واحد پیشگیری و مبارزه با بیمار ی ها مانند واکسن – محیط های نمونه گیری –فرم ها و پیگیری حصول درخواست ها

18. شرکت در جلسات آموزشی و کمیته های برگزار شده در سطح معاونت بهداشت و شبکه بهداشت شهرستان

 

اقدامات جاری  در حوزه بیماری های  غیر واگیر

1. بیمار یابی و پایش و مراقبت های فعال و غیر فعال ، خطر سنجی بیمار یهای قلبی و عروقی –دیابت –فشارخون بالا-سرطان ها- بیمار یهای مزمن تنفسی-پوکی استخوان –سوانح و حوادث

2.غربالگری نوزادان در تشخیص به هنگام کم کاری تیرویید ، فاویسم و فنیل کتونوریا و اختلالات متابولیک

3.غربالگری بینایی سنجی کودکان 4-6 سال

4.شنوایی شناسی نوزادان و  کودکان3-5سال

5.غربالگری زوجین پیش از ازدواج از نظر تالاسمی و اختلالات ارثی و ژنتیک

6.شناسایی موارد در معرض خطر ژنتیک در خانواده

7.ارائه خدمت مشاوره ژنتیک

8.ارائه خدمت تشخیص ژنتیک

9.مراقبت فعال ماهانه زوجین در معرض خطر تولد فرزند مبتلا، تشخیص ژنتیک جنین و امکان ختم بارداری انتخابی جنین مبتلا

10.مراقبت فعال دوره ای افراد در معرض خطر بیماری های ژنتیکی بزرگسالی

11.خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی برای بیماران ژنتیک در بیمارستان های منتخب برنامه

 

اقدامات جاری  در حوزه بیماری های واگیر

1. ارائه خدمات مشاوره ای محرمانه جهت تشخیص و درمان بیماری آمیزشی –ایدز و هپاتیت در کلینیک بیماریهای رفتاری شبکه بهداشت

2. بیمار یابی فعال سل و مالاریا و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی رایگان و پیگیری  تا درمان کامل بیماری

3. ارائه خدمات شبانه روزی در موارد حیوان گزیدگی بخصوص بیماری هاری با تزریق واکسن و سرم ضد هاری بصورت رایگان

4. بیمار یابی و تشخیص و درمان بیمار یهای تب مالت و سالک و سیاه زخم و ...

5. اجرای برنامه کشوری پیشگیری و مقابله با بیماریهای نو پدید و باز پدید (کرونا و آنفلونزا)

6. بیمار یابی و تشخیص و پیگیری بیماری های قابل پیشگیری با واکسن از جکله سرخک - سرخجه مادر زادی- فلج شل حاد و سیاه سرفه

7. اجرای طرح ماپینگ آپ فلج اطفال کشوری بصورت سالانه به منظور شناسایی و کشف موارد مشکوک و ایمن سازی گروه های هدف در برابر بیماری فلج اطفال

8. اجرای برنامه کشوری مراقبت  از بیماریهای منتقله از آب و غذا  با محوریت وبا – طغیان ها و مسمویت های غذایی و بوتولیسم

9. ارزیابی و تامین واکسن های مورد نیاز جهت واکسیناسیون روتین کشوری در مراکز خدمات جامع سلامت  و بیمارستان های تحت پوشش

10. نظارت بر رعایت اجرای دقیق استاندادهای زنجیره سرمای واکسن  و تامین ملزومات مربوطه

11. نظارت بر اجرای  فرآیند ایمن سازی در گروه های سنی منطبق بر برنامه ایمن سازی کشوری

Template settings