شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف کارشناسان واحد بهداشت روانی، اجتماعی و اعتیاد در ستاد شبکه

 1. جمع آوری اطلاعات و آمار مربوطه و بررسی در زمینه شناخت بیماریهای روانی در سطح مراکز خدمات جامع سلامت
 2. نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه های مربوطه
 3. تهیه و تدوین بسته های آموزشی خدمات سلامت روان
 4. انجام مطالعات و بررسیهای لازم در زمینه سلامت روان در جمعیت تحت پوشش
 5. مشارکت در تهیه نشریات ، مجلات و فیلمهای آموزشی در زمینه سلامت روان
 6. ایجاد هماهنگیهای لازم به منظور بهبود و توسعه همکاری‌های درون بخشی و برون بخشی با سایر سازمانها در زمینه سلامت روان
 7. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی برنامه سلامت روان
 8. برنامه ریزی و اجرای برنامه های هفته سلامت روان
 9. نظارت بر اجرای برنامه های پیشگیری از خودکشی و ثبت موارد در سامانه وزرات بهداشت
 10. نظارت بر اجرای برنامه های مهارتهای زندگی و فرزند پروری و حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا
 11. ارسال گزارش عملکرد برنامه های سلامت روان به ستاد معاونت دانشگاه علوم پزشکی ایران
 12. شرکت درکارگاهها و جلسات آموزشی سلامت روان
 13. جمع آوری اطلاعات و آمارهای مربوطه و بررسی در زمینه فعالیتهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در سطح مراکز
 14. جمع آوری اطلاعات و آمارهای مربوطه و بررسی در زمینه  برگزاری دوره های پیشگیری از مصرف دخانیات در سطح مراکز
 15. نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد
 16. تهیه و تدوین متون آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد
 17. انجام مطالعات و بررسیهای لازم در سوء مصرف مواد در جمعیت تحت پوشش
 18. مشارکت در تهیه نشریات ، مجلات و فیلمهای آموزشی در زمینه پیشگیری از سوء مصرف مواد و الکل
 19. ایجاد هماهنگیهای لازم به منظور بهبود و توسعه همکاریهای درون بخشی و برون بخشی با سایر سازمانها در زمینه پیشگیری از سوء مصرف مواد
 20. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری از سوء مصرف مواد
 21. برنامه ریزی و اجرای برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر
 22. نظارت بر اجرای برنامه های کاهش آسیب در مراکزگذری کاهش آسیب
 23. ارسال گزارش عملکرد برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد و ارسال به ستاد معاونت
 24. شرکت درکارگاهها و جلسات آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد
 25. جمع آوری اطلاعات و آمارهای مربوطه و بررسی در زمینه برنامه های سلامت اجتماعی در سطح مرکز
 26. نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه های سلامت اجتماعی
 27. تهیه و تدوین متون آموزشی خدمات سلامت اجتماعی
 28. انجام مطالعات و بررسیهای لازم در زمینه سلامت اجتماعی  در جمعیت تحت پوشش
 29. مشارکت در تهیه نشریات ، مجلات و فیلمهای آموزشی در زمینه سلامت اجتماعی
 30. ایجاد هماهنگیهای لازم به منظور بهبود و توسعه همکاریهای درون بخشی و برون بخشی با سایر سازمانها در زمینه سلامت اجتماعی
 31. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سلامت اجتماعی

 

Template settings