شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف واحد  گسترش

 1. شناخت خصوصیات جغرافیایی، جمعیتی و توانائی های بالقوه منطقه و تهیه طرحهای جدید متناسب با شرایط اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور.
 2. نظارت برطرحهای عمرانی مربوط به مراکز و برآوردهزینه مربوطه و آگاهی در زمینه میزان پیشرفت کار
 3. بررسی و مطالعه و براورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی و راه اندازی واحدهای جدید واحداث فضای فیزیکی جدید با توجه به اعتبارات موجود
 4. ایجاد و راه اندازی پایگاههای بهداشتی براساس اولویت نیاز مناطق تحت پوشش طبق دفتر طرح گسترش
 5. بررسی فضای فیزیکی مراکز و ارائه برنامه اولویت بندی جهت تعمیر و بهبودهای فیزیکی مراکز به ترتیب اولویت
 6. هماهنگی جهت هزینه شدن اعتبارات به ترتیب اولویت
 7. تامین و نظارت بر توزیع و تعمیر تجهیزات مراکز
 8. انجام هماهنگی با واحدهای ستادی و اعلام نظر جهت انتقال جابجایی موقت ودائم نیروها ، مرخصی طولانی مدت و ...
 9. بررسی ضوابط حجم خدمات با توان عملی نیروی انسانی برحسب رده خدمت وجمعیت تحت پوشش هرواحد (طرح گسترش) وبرآورد نیروی انسانی مورد نیاز واحدها
 10. پیگیری تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق استخدام ونیروهای طرحی
 11. تعیین شرح وظایف نیروها با هماهنگی واحدها واطلاع رسانی به آنها
 12. هدایت سرپرستان جدید به گروه ها و واحد های ستادی برای آشنایی با اهداف برنامه ها وانتظارات کارشناسان برنامه در مدیریت برنامه ها تا سطح محیط و ایجاد تعامل
 13. توزیع و اعزام نیروهای متعهد خدمت و مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان
 14. بررسی موارد متقاضیان جابجائی و انتقال و پیشنهاد پست با هماهنگی واحدهای مربوطه
 15. تحلیل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی وتعیین نیازها واولویت ها
 16. برنامه ریزی و اجرای پایش های گروهی و برنامه ای و موردی و ارائه پس خوراند های لازم به واحدهای محیطی
 17. مشارکت در آموزش و کارآموزی و کارورزی دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی
 18. اجرای برنامه پزشک خانواده
 19. تهیه و تدوین برنامه جامع عملیاتی و نظارت بر اجرای آن
 20. شرکت در جلسات درون بخش و تهیه صورتجلسات و شرکت در جلسات برون بخش
 21. پیگیری و رسیدگی به شکایات مرتبط
 22. گزارش تنگناها و نارسائیها و ارائه پیشنهاد و راه حل مناسب
 23. پیشنهاد اصلاح تشکیلات وپیگیری تصویب آن
 24. برنامه ریزی. نظارت . پایش . ارزشیابی واحدهای بهداشتی و درمانی
 25. آموزش وبازآموزی کارکنان (بدو خدمت وحین خدمت )
 26. هماهنگ کردن آموزش ضمن خدمت کارکنان در برون بخش (دوره های عمومی،پدافندغیرعامل،توجیهی بدوخدمت ، ICDLو...)
 27. هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به واحدهای ارائه دهنده خدمات
 28. همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی
 29. هماهنگی با سازمان‌ها،ادارات، نهادهای دولتی و سازمانهای مردم نهاد(NGO)به منظور برنامه‌ریزی در پیشبرد اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه
 30. جمع‌آوری  آماروگزارش فعالیت های جلب مشارکت مراکز در سطح مرکز بهداشت شمال و ارسال به موقع آن به معاونت بهداشتی
 31. تشکیل جلسات آموزشی در زمینه پیشبرد اهداف برنامه و فرمهای جلب مشارکت جامعه
 32. تعیین چهارچوب آموزشی برای مسئولین رابطین مراکز بهداشتی درمانی تابعه
 33. برنامه ریزی و اجرای کلاسهای آموزشی مربیان داوطلبان سلامت مرکز بهداشت شمال جهت کسب مهارت ارتباطی برای جلب مشارکت مردم
 34. نظارت بر عملکرد فعالیتهای فوق برنامه مشارکت جامعه

 

Template settings