شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایفواحد  کارگزینی 

 1. تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 2. رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و تعین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
 3. انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان
 4. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 5. استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
 6. شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف
 7. مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 8. اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 9. آموزش پرسنل در خصوص شرح وظایف ، چگونگی ارزشیابی و حقوق قانونی پرسنل
 10. اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل و تشکیل کمیته های مربوطه
 11. تهیه گزارشهای لازم جهت مسوولین مربوطه
 12. پاسخ گویی به مکاتبات اداری
 13. تهیه گزارشهای آماری که از سوی مسوولین مربوطه اعلام می گردد .
 14. اجرای صحیح احکام ارزشیابی کارکنان
 15. اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و کارکنان رسته های بهداشتی درمانی
 16. امور مربوط به مرخصی کارکنان
 17. امور مربوط به کارکنان مشمول طرح نیروی انسانی ، پیام آوران بهداشت و ضریب کا
 18. انجام امور بازنشستگی کارکنان بازنشسته و کارکنانی که به بازنشستگی نائل می گردند.
 19. آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان و پاسخگویی در این خصوص به کارکنان با هماهنگی منابع انسانی
 20. تشکیل کمیته های مختلف مربوط به منابع انسانی در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش و .... و پیگیری این کمیته ها
Template settings