شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف واحد بهداشت خانواده

 1. شناخت سازمان و محل خدمت و آشنایی با دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط
 2. تهیه و تدوین برنامه جامع و استراتژیک فعالیت های مرتبط
 3. برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های بهداشت خانواده

(مراقبت مادران باردار ، برنامه مانا و کودک سالم ، ترویج تغذیه با شیر مادر ، بهبود رشد و تغذیه کودکان ، بهینه سازی زندگی سالمندی ، برگزاری کلاس های هنگام ازدواج و آموزش شیردهی درکلینک مشاوره شیردهی ، برنامه میانسالان و باروری سالم )

 1. پیگیری موارد مرگ و مهاجرت مادران باردار و پیگیری موارد مرگ  در منزل کودکان 59 – 1 ماهه
 2. جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت ها
 3. پایش و نظارت از مناطق  و واحد های  محیطی  و بیمارستانهای دوستدار کودک
 4. همکاری و ارتباط مستمر با سایر واحدهای ستادی ( هماهنگی دورن بخشی )
 5. ارتباط و ایجاد هماهنگی با سایر ادارات و ارگانها و نهادها جهت همکاری در اجرای برنامه های   بهداشت خانواده ( هماهنگی برون بخشی )
 6. تشکیل کمیته های مرتبط با برنامه ها و وظایف واحد بمنظور بهبود شاخص های بهداشتی
 7. تهیه متون آموزشی مورد نیاز برای گروههای هدف
 8. پیگیری و انجام امور محوله از سوی رئیس محترم مرکز بهداشت
 9. شرکت در جلسات هماهنگی مرکز بهداشت و معاونت بهداشتی دانشگاه
 10. برگزاری کارگاههای آموزشی براساس برنامه جامع عملیاتی جهت کارکنان بهداشتی
 11. شرکت در جلسات آموزشی معاونت بهداشتی دانشگاه
 12. برآورد نیاز ابزار کار و نیروی انسانی ( مکمل ها ، قوطی شیر مصنوعی ) و اعلام به مسئولین مربوطه
 13. اجرای طرحهای تحقیقاتی کشوری
Template settings