شبکه بهداشت و درمان شهریار

شماره های تماس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار

تلفنخانه   65245711-65245700-65245500-65265001-65265002

دفتر مدیریت  65245710-65245712

دفتر حراست 65222821

روابط عمومی  65225448

رسیدگی به شکایات 65221216

Template settings