شبکه بهداشت و درمان شهریار

 

مصوبات سومین جلسه کارگروه ویژه مقابله با سقط جنین ستاد ملی جمعیت و تبصره 4 ماده 56 قانون حمایت از خانواه و جوانی جمعیت (پیوست) : اطلاع رسانی به پزشکان؛ ماماها و داروخانه ها درخصوص داروها و تجهیزاتی که فراهم کردن آن ها توسط پزشک؛ ماما یا داروساز به معنای مباشرت در سقط است:

 

فهرست دارو و ملزومات مورد مصرف در سقط جنین و موارد ممنوعیت آنها در مطب ها

Template settings