دکتر محمدهادی ناصح

پزشک عمومی- MPH

سوابق خدمتی:

  • مدیر گروه توسعه شبکه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
  • قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
  • مدیر اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
  • قائم مقام  معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
  • معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
  • مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج
  • مدیر بیمارستان شهید مدنی شهرستان کرج
تنظیمات قالب