شبکه بهداشت و درمان شهریار

نظارت بر امور دارویی مرکز بهداشت 

واحد نظارت بر امور دارویی مرکز بهداشت با فعالیت های از جمله تامین داروها، تجهیزات، شیرخشک و مکمل های مربوط به مراکز خدمات جامع سلامت؛ پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت و پایش و نظارت بر عملکرد داروخانه های این مراکز اقدام می نماید

Template settings