شبکه بهداشت و درمان شهریار

واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت متولی ارزیابی و کنترل همه عوامل محیطی موثر بر سلامتی انسان می باشد و با اجرای برنامه های نظارت و کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی و اماکن ،  مبارزه با ناقلین، حشرات و جوندگان و سگهای ولگرد ،بهبود شرایط بهداشت محیطی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و بیمارستان ها ، نظارت بر آب شرب ونمونه برداری میکروبی وشیمیایی وکلر سنجی و بازدید از تاسیسات آب شرب شهر وروستاها ، دفع غیر بهداشتی فضولات و فاضلاب و زباله در راستای کاهش بیماریهای منتقله وارتقاء سطح سلامت جامعه فعالیت می نماید.

 

حوزه نظارتی بهداشت محیط

تعداد کل مراکز تحت پوشش

تعداد اماکن عمومی مشمول

 تعداد اماکن عمومی غیر مشمول

تعداد مراکز تهیه و توزیع

10617

2624

620

7683

 

 
Template settings