شبکه بهداشت و درمان شهریار

واحد ارتقاء آموزش سلامت

 واحد ارتقاء آموزش سلامت با اجرای برنامه های نیازسنجی سلامت جامعه؛  برنامه ملی خود مراقبتی، هر خانه یک پایگاه سلامت؛ مدیریت بسیج های اطلاع رسانی با جلب مشارکت شهروندان در جهت ارتقاء سواد سلامت جامعه و توسعه خود مراقبتی و توانمند سازی مردم و تغییر و اصلاح سبک زندگی و تغییر نگرش جامعه در جهت پیشگیری از بیماریها غیر واگیر فعالیت می نماید.

Template settings