شبکه بهداشت و درمان شهریار

امور آزمایشگاه مرکز بهداشت از طریق دو آزمایشگاه دولتی در سطح شهرستان متولی انجام آزمایشات روتین ازدواجی، روتین مادران باردار، تشخیص اعتیاد ، روتین بدو استخدام ، آزمایشات طب کار و کلینیک مشاوره بیماران رفتاری و سطح یک بیمه روستائی می باشد.

 

آزمایشگاه شماره 1 مرکز بهداشت

آزمایشگاه شماره 2 مرکز بهداشت

Template settings