شبکه بهداشت و درمان شهریار

واحد بهبود تغذیه جامعه

 واحد بهبود تغذیه جامعه،باهدف ارتقای کیفیت تغذیه در اقشار مختلف جامعه،بهبود امنیت غذایی و سواد غذایی افراد جامعه در راستای کاهش بیماری ها از طریق ارائه مشاوره تغذیه، ارائه رژیم و برنامه غذایی ،تهیه و توزیع رسانه های آموزشی،برگزاری مناسبت های مختلف تغذیه ای جهت آگاه سازی عموم مردم و ایجاد انگیزه جهت شرکت در این برنامه ها و همچنین جلب مشارکت ادارات وارگانهای دخیل درعرصۀ غذامی باشد.لازم به ذکر است با شیوع و همه گیری ویروس کرونا واحد بهبود تغذیه اقدام لازم جهت آموزش های تغذیه در سه فاز پیشگیری،ابتلا و نقاهت کرونا را داشته است.

Template settings