شبکه بهداشت و درمان شهریار

 

واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس باهدف تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جوانان، نوجوانان و دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی و تقویت مدیریت نظام ارائه خدمات سلامت به گروه سنی جوانان و نوجوانان را بر عهده دارد.

 

حوزه نظارتی سلامت جوانان؛ نوجوانان و مدارس

جمعیت نوجوانان 17-5 ساله تحت پوشش 1399 بر حسب آمار نفوس و مسکن

شهرستان شهریار

نقاط شهری

نقاط روستایی

جمع

دختر

پسر

کل

دختر

پسر

کل

دختر

پسر

جمع کل

71936

75295

147231

9282

9869

19151

81218

85164

166382

 

Template settings