شبکه بهداشت و درمان شهریار

 

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری­ها در دو بخش واگیر و غیرواگیر، وظیفه بررسی اپیدمیولوژیک بیماری‏های شایع، پیشگیری از بیماری‏ها، کنترل، حذف و ریشه‏کنی برخی از بیماری‏های واگیر را طبق دستورالعمل‏های وزارت متبوع بر عهده دارد. و با اجرای برنامه هایی از جمله مدیریت زنجیره سرما و عوارض واکسن، ایمن سازی و بیماری های نوپدید و بازپدید،  عفونت های بیمارستانی و بیماری های منتقله از آب و غذا،  گال و پدیکولوز؛ زئونوز و هاری؛ سل، مالاریا، جذام، HIV، هپاتیت و بیماریهای آمیزشی در حوزه پیشگیری از  بیماری های واگیر و غربالگری سرطان، شنوایی شناسی؛ بینایی سنجی، غربالگری نوزادان و بیماری های متابولیک، ژنتیک اجتماعی، دیابت، فشارخون،  خطرسنجی و برنامه ایراپن در حوزه پیشگیر و مبارزه با بیماری ها غیر واگیر انجام میشود.

 

مراکز ارائه خدمت واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

مرکز درمان پیشگیری از هاری

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری

واحد تشخیص و درمان سالک

کلینک ژنتیک اجتماعی      

واحد تشخیص و درمان سل

واحد تشخیص و درمان مالاریا

مراکز واکسیناسیون کرونا

که با توجه به شرایط و نیاز شهرستان متغیر می باشد

مراکز غربالگری و درمان سرپایی کرونا

که با توجه به شرایط و نیاز شهرستان متغیر می باشد

Template settings