شبکه بهداشت و درمان شهریار

واحد گسترش

واحد گسترش شبکه یکی از واحدهای گروه توسعه شبکه و ارتقای سلامت بوده و مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط گسترش شبکه، پیش بینی ، ایجاد ، راه اندازی و پیگیری تامین فضای فیزیکی ، تجهیزات فنی و اداری واحدهای بهداشتی درمانی را به عهده دارد . این واحد در سطح ستاد شهرستان دارای یک کارشناس مسئول و 6 کارشناس می باشد .

Template settings