شبکه بهداشت و درمان شهریار

 

دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهریار

مسئول واحد

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

شماره داخلی

 

مریم موسوی

 

مسئول دفتر مدیریت

65245710

65245712

 

333

کارشناس

 

مهدی منصوری

 

کارشناس دفتر

65245710

65245712

 

313

 

Template settings