شبکه بهداشت و درمان شهریار

نظارت برمواد غذایی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

مسئول واحد

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

داخلی

خانم مهندس زهرا جابلاغی

سرپرست  واحد نظارت برمواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی

65245500- 65271104 - 65271103

187

کارشناسان

مهندس مسعود دانا فرد

کارشناس نظارت برموادغذایی

65245500- 65271104 - 65271103

188

مهندس عطاا... مناف زاده

کارشناس نظارت برموادغذایی

65245500- 65271104 - 65271103

186

مهندس رقیه اصغری دریاسری

کارشناس نظارت برموادغذایی

65245500- 65271104 - 65271103

186

مهندس اسماء مرادی

کارشناس نظارت برموادغذایی

65245500- 65271104 - 65271103

186

مهندس نگین طاهری

کارشناس نظارت برموادغذایی

65245500- 65271104 - 65271103

186

Template settings