شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف نظارت بر امور دارویی

بازرسی از داروخانه های بخش خصوصی و دولتی
رسیدگی به شکایات
ارسال بخشنامه به داروخانه ها
کارشناسی مرحله اول، شروع به کار مجدد در محل جدید
ارزشیابی داروخانه ها
ارسال درخواست ها و مکاتبات داروخانه ها به دانشگاه
معرفی متخلفین به کمیسیون ماده 11 و مراجع قضایی
پیگیری امور مربوط به داروخانه ها
اخذ دستور مقام محترم قضایی  جهت امحاء دارو و سایر اقلام مکشوفه غیر مجاز یا تاریخ گذشته
برقراری گشت های مشترک با سایر ارگان ها جهت نظارت بر مراکز غیر مجاز  عرضه دارو
ایجاد هماهنگی جهت فعالیت داروخانه های کشیک در ایام تعطیل
برقراری گشت مشترک با واحد نظارت بر درمان جهت بازرسی دارویی از مراکز ترک اعتیاد
برقراری گشت مشترک با واحد بهداشت محیط جهت بازرسی دارویی از باشگاه های ورزشی

Template settings