شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف معاونت نظارت بر مواد غذایی؛ آرایشی و بهداشتی 

نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های سازمان غذا و دارو در واحدهای تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
نظارت مستمر بر واحدهای تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی جهت بهبود فرایندهای تولید و کیفیت محصولات
نظارت بر فعالیت سردخانه ها و انبارها
نظارت بر فعالیت فروشگاه های عرضه ظروف پلیمری
نظارت بر فعالیت فروشگاه های عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی
ساماندهی واحدهای غیر مجاز تولید ظروف پلیمری
بازدید مشترک با سایر ادارات شهرستان
انجام فرآیندهای اولیه صدور پروانه ای بهداشتی(بهره برداری، مسئول فنی، ساخت)
انجام فرآیندهای اولیه صدور شناسه نظارت کارگاهی
انجام بازدیدهای شیفت عصر و خارج ساعات اداری انجام بازدید از مراکز دفاتر کار بخش خصوصی بدو تأسیس وارائه گزارش به معاونت درمان دانشگاه
نمونه برداری از محصولات تولیدی جهت کنترل و بررسی
نیاز سنجی و برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری برنامه های آموزشی کاربردی برای کارکنان واحد و مسئولین فنی بصورت سالیانه
ثبت و بروز رسانی آمار اطلاعات واحدهای تولیدی سطح شهرستان
ثبت اطلاعات مربوط به بازدید ها و بروز رسانی آنها
تهیه گزارش عملکرد سالیانه و آنالیز نقاط ضعف و قوت
انجام بازدید متفرقه طی گزارشهاو شکایات واصله
جوابگویی به ارباب رجوع به صورت حضوری و تلفنی
رسیدگی به شکایات واصله
ارجاع تخلفات به مراجه قضایی

Template settings