شبکه بهداشت و درمان شهریار

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

مسئول واحد

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

شماره داخلی

دکترعلی اصغر داداشی

سرپرست واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

65265006-65265004

171

کارشناسان

سید مصطفی الماسی

کارشناس بیماریهای واگیر

65245500

176

قاسم بیات

کارشناس بیماریهای واگیر

65245500

171

زهرا اسماعیل فلاح

کارشناس بیماریهای غیرواگیر

65245500

175

رقیه علیزاده

کارشناس بیماریهای واگیر

65245500

175

محمد کریمی

کارشناس بیماریهای واگیر

65245500

176

علی اکبر شعبانی

کارشناس بیماریهای واگیر HIV))

65245500

172

یعقوب بخت بیدار

کارشناس بیماریهای غیرواگیر

65245500

174

مهسا کنشلو

کارشناس بیماریهای غیرواگیر

65245500

174

سارا قلیچ خانی

کارشناس بیماریهای واگیر

65245500

175

Template settings