شبکه بهداشت و درمان شهریار

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای

 1. کنترل وپایش مستمر از کلیه واحدهای مختلف صنعتی ،معدنی ،کشاورزی.........
 2. نظارت بر نحوه انجام معاینات بهداشتی کارگران اعم از استخدامی ، دوره ای واختصاصی
 3. شناسایی فاکتورهای زیان آور محیط کار اعم از عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، ارگونومی وبیولوژیکی
 4. آموزش وباز آموزی در سطوح مختلف ( مدیران صنایع ، شاغلین ، پرسنل بهداشت حرفه‌ای  ، بهورزان ، بهداشتیاران کار ، دانشجویان وکارورزان )
 5. بررسی شکوائیه های رسیده وپیگیری وپاسخگویی به آنها
 6. اجرای طرح های مختلف بهداشت حرفه ای شامل :  طرح ادغام ، پایش ، ارگونومی،سیلیکوزیس، آزبست،بهداشت کشاورزی ، خانه های بهداشت کارگری و .........
 7. بررسی استعلامها و صدور صلاحیت بهداشتی کارگاه‌‌ها
 8. بازدید از خانه‌های بهداشت کارگری ومراکز بهداشت کار مستقر در صنایع
 9. معرفی کارگاههای خاطی از مقررات بهداشتی  به مراجع قضایی
 10. تهیه وتنظیم آمار فعالیت‌های بهداشت حرفه ای بصورت ماهیانه ، فصلی ، شش ماهه و سالیانه
 11. تهیه شاخصهای بهداشت حرفه ای بصورت سالیانه
 12. پیگیری در جهت ایجاد کمیته های حفاظت فنی در صنایع ونظارت بر عملکرد آن‌ها
 13. بررسی کارگاهها از نظر کارهای سخت وزیان آور
 14. نظارت بر فعالیت واحدهای بهداشت حرفه ای مستقر در مناطق
 15. تهیه برنامه استراتژیک وعملیاتی واحد بهداشت حرفه ای
 16. نظارت بر فعالیت  شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و طب کار
 17. ثبت کلیه فعالیت های بهداشت حرفه ای در سامانه های مرتبط دانشگاه و مرکز سلامت محیط و کار
 18. همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی

 

Template settings